| Pravice in obveznosti staršev | Svet staršev | Cena vrtca in plačila | Sodelovanje s starši | Sporočanje odsotnosti | V vrtec sodi le zdrav otrok | Koristni članki | Dokumenti | CAP program |

SODELOVANJE S STARŠI

Sodelovanje med starši in strokovnimi delavkami omogoča boljše poznavanje otroka in njegovih potreb ter bolj usklajeno vzgojno izobraževalno delovanje, kar je pogoj za dobro počutje otrok, kar vse omogoča otrokom skladnejši in uspešnejši razvoj na vseh področjih.


Prvo tesnejše sodelovanje je potrebno pri uvajanju otroka v vrtec. Otrok ima pravico in potrebo po postopnem uvajanju v vrtec, pri tem staršem pomagamo z nasveti in jim omogočamo krajše bivanje z otrokom v vrtcu.

Starši imajo pravico vpogleda v programe za predšolske otroke (kurikulum), do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov.

Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu in skupini. Pri tem morajo upoštevati meje svojega odločanja in ne morejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.

OBLIKE SODELOVANJA:

 • članstvo v Svetu Vrtca Bled
 • članstvo v Svetu staršev Vrtca Bled,
 • sprotno seznanjanje preko oglasnih desk za starše in kotičkov za starše,
 • pogovorne ure enkrat mesečno
 • roditeljski sestanki
  • ob vpisu otroka
  • pred vključitvijo otroka v vrtec
  • vsako leto na začetku šolskega leta
 • skupna srečanja
  • ob novem letu
  • prazniku pomladi
  • na zaključku šolskega leta
 • individualni pogovori,
 • sodelovanje staršev v procesu dela
 • delavnice ali predavanje za starše
 • preko oglasnih desk in spletne strani.

Želimo, da starši sodelujejo v različnih dejavnostih oddelka svojega otroka. O vsebini in obsegu se starši dogovorijo z vzgojiteljico.

Sprotne informacije o otroku lahko dobijo ali posredujejo dnevno, poglobljen pogovor o otroku pa je mogoč na pogovornih urah.