VPIS OTROKA                                                                        
 
 
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.  Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis otrok v vrtec za novo šolsko leto (predvidoma v mesecu marcu).
 
Starši vpišejo otroka v vrtec pri svetovalni delavki ali na upravi vrtca. Za vpis v vrtec vložijo Vlogo za vpis otroka v vrtec (na predpisanem obrazcu v pisni obliki), ki jo dobijo pri svetovalni delavki ali na spletni strani vrtca.
 
Sprejem otroka
 
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot jih je možno sprejeti, o sprejemu otrok odloča Komisija za sprejem otrok. Komisija sestavi tudi čakalno vrsto otrok za sprejem v vrtec, ki jo – glede na spremembe – redno ureja svetovalna delavka. Vpis in sprejem novincev v vrtec ureja Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec  in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, kjer so določeni tudi kriteriji za sprejem otrok v vrtec.
 
Vrtec starše obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec z Obvestilom o sprejemu otroka v vrtec in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec. Ko starši prejmejo obvestilo, da je otrok sprejet v vrtec, prejmejo v podpis Pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec. V kolikor starši v roku 15 dni od prejema obvestila o sprejemu otroka v vrtec ne podpišejo pogodbe, se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec
 
Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka ob vstopu v vrtec.