PRAVICE IN OBVEZNOSTI STARŠEV

 

Vpis, izpis otroka in sprememba programa:

 

 • Svojega otroka lahko vpišete v vrtec tako, da izpolnite ustrezen obrazec za vpis, ki ga dobite pri svetovalni delavki ali vodji vrtca, ter podpišete pogodbo.
 • O izpisu otroka morate vrtec pisno obvestiti na obrazcu vrtca najmanj 15 dni pred izpisom.
 • Če želite spremeniti program, ki ga obiskuje vaš otrok, to storite pisno.
 • Ob vstopu v vrtec je treba obvezno predložiti zdravniško potrdilo o zdravstvenem stanju otroka in seznaniti vzgojitelja s posebnostmi otroka, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost in za delo z njim.
 
Plačevanje programov:
 
 • 1. januarja 2012 se je začel uporabljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS, Ur. l. RS št. 62/10 in 40/11), ki določa, da se vse pravice iz javnih sredstev uveljavljajo pri krajevno pristojnem Centru za socialno delo (CSD). Za znižano plačilo vrtca se postopek vodi po novem zakonu.
 • Plačilo staršev določi pristojni CSD na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede, upoštevaje dohodek družine.
 • Ceno programov krijejo starši oziroma zakoniti zastopniki otroka (v nadaljnjem besedilu: starši) in občina.
 • Znižanje plačila starši uveljavljajo z Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo vložijo na pristojnem CSD.
 • Tistim staršem, ki ne uveljavljajo znižanja, vrtec izstavi račun v višini polnega plačila.
 • Starši plačajo največ 77 % cene programa, v katerega je otrok vključen. 77 % cene je polno plačilo staršev.
 • Razliko do celotne cene programa krije občina.
 • Dnevne obroke hrane, ki niso vključeni v program, plačate starši dodatno.
 
NOVO!
 

Sklep o spremembi Sklepa o oblikovanju cen programov Vrtca Bled in o pravilih o odsotnosti ter obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v vrtcu, ki se začne uporabljati od 1. 1. 2017 dalje.

 

Sklep o oblikovanju cen programov Vrtca Bled in o pravilih o odsotnosti ter obračunavanjem cen programov v času otrokove odsotnosti v vrtcu