ORGANIZIRANOST
 
Vrtec Bled je javni zavod, ki izvaja predšolsko vzgojo. Vzgojno delo poteka vse šolsko leto. Načrtovano in izvedeno je skladno z usmeritvami Kurikuluma za vrtce (nacionalni program, ki je bil sprejet 18. 3. 1999) in usmeritvami, ki so del Letnega delovnega načrta vrtca. Neposredno vzgojno delo z otroki izvajajo strokovni delavci vrtca.
Ustanovitelj zavoda je Občina Bled. Vključen je v mrežo javnih vrtcev v Republiki Sloveniji.
Zavod sestavljajo oddelki v enoti na Bledu in dislociran oddelek v enoti na Bohinjski Beli.