IZPIS OTROKA IZ VRTCA
 
Starši izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli, s petnajstdnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne odpovedi ali na sedežu vrtca ali v enoti vrtca.
Izpisani otrok nima prednosti pri morebitnem ponovnem sprejemu v vrtec. Obrazec o izpisu otroka iz vrtca dobite v vrtcu pri svetovalni delavki ali pa ga natisnete s klikom na spodnjo povezavo. 
 
O izpisu otroka iz vrtca morajo starši obvestiti pristojni Center za socialno delo, kjer so oddali vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
 
Izjava o izpisu

 

 

IZPIS OTROKA, KI GRE SEPTEMBRA V OSNOVNO ŠOLO

 

Starši  morate svojega otroka, ki bo s 1. 9. začel obiskovati osnovno šolo, izpisati  iz Vrtca Bled tako, da izpolnete obrazec  »Izjava o izpisu«. Obrazec dobite pri vzgojiteljici, svetovalni delavki ali na zgornji povezavi.
Otroka izpišete najkasneje 15 dni pred nameravanim izstopom otroka iz vrtca. Na izpisnici kot datum izpisa navedete zadnji dan, ko bo otrok še v vrtcu.