KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
 
Kazalo:
  1. Osnovni podatki o katalogu.
  2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga.
  3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja.
  4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja.
 
1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
 
Naziv vrtca: 
Vrtec Bled
Trubarjeva cesta 7
4260 Bled
T: 04/ 576 54 70
F: 04/ 576 54 71
e-mail: tajnistvo@vrtec-bled.si
 
Odgovorna uradna oseba: 
Helena Ule, prof. RP, dipl. vzg.
T: 04/ 292 72 20
 e-mail: helena.ule@vrtec-bled.si
                         
Datum prve objave kataloga: 13. 10. 2008.
Datum zadnje spremembe: 29. 4. 2016.
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
http://www.vrtec-bled.si/predstavitev/katalog-informacij-javnega-značaja
 
2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA
 
2a. Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda
 
Kratek opis delovnega področja organa: predšolska vzgoja
 
Vrtec Bled je javni zavod,  ki organizira in izvaja varstvo predšolskih otrok, ki temelji na celovitih življenjskih in socialnih potrebah otroka, njegovih telesnih in duševnih zmogljivostih, potrebah družin, in okolja. Delo Vrtca Bled  se izvaja na podlagi veljavnega programa Kurikulum za vrtce (1999), v skladu s temeljnimi cilji in nalogami predšolske vzgoje v vrtcih, ki so opredeljeni v Zakonu o vrtcih.
 
Seznam enot vrtca:
Vrtec Bled ima dve enoti:
Enota Bled 
Trubarjeva cesta 7
4260 Bled
T: 04/ 576 54 70
 
Enota Bohinjska Bela
Bohinjska Bela 56, 
4263 Bohinjska Bela
T: 040 834 537
 
Organigram vrtca:
 
Ustanovitev: Vrtec Bled je  javni vrtec, katerega ustanovitelj je Občina Bled, s sedežem na Cesta svobode 13, 4260 Bled
 
2b. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
 
Kontaktna uradna oseba: 
 
Helena Ule, prof. RP, dipl. vzg.
Trubarjeva cesta 7, 4260 Bled
Telefon: 04/ 292 72 20 ali 030 333 100
Fax: 04/ 576 54 71
E naslov: helena.ule@vrtec-bled.si
 
2c. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
 
Državni predpisi:
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Register predpisov Slovenije
Predpisi z delovnega področja
 
Zakoni s področja dela vrtca:
 
Zakon o vrtcih
Kurikulum za vrtce
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o javnih naročilih
Zakon o delovnih razmerjih 
 
Predpisi lokalnih skupnosti:
 
Občina Bled
Predpisi EU
 
2d. Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov) 
 
Predlogi predpisov:
 
Register predpisov Slovenije (predlogi)
 
2e. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 
 
Letni delovni načrt vrtca
Letno poročilo
 
2f. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov  
 
Vrste postopkov, ki jih vodi vrtec:  
sodni postopki, zaradi izterjave dolgov pri starših
 
2g. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 
 
Seznam evidenc:
 
Zakon o vrtcih ZVrt-UPB2 (Uradni list RS, št. 100/2005 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO): 
 
evidenca vpisanih  in vključenih otrok
evidenca plačil staršev
evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč
 
Javna informacija je samo skupno število oseb v evidenci oziroma v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
 
2h. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 
 
Seznam zbirk:  
Publikacija Vrtca Bled
 
2i. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
 
Sklopi informacij - sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja vrtca
Ponudba programov za otroke, ki bodo  prihajali v vrtec med že vključene otroke samo občasno.
 
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
 
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
 
dostop prek spleta: http://www.vrtec-bled.si/predstavitev/katalog-informacij-javnega-znacaja
fizični dostop; na lokaciji vrtca: Trubarjeva cesta 7, 4260 Bled
 
Uradne ure:
 
 od ponedeljka do petka, od 8.00 do 14.00, po predhodnem dogovoru (najavi) tudi izven omenjenih ur
 
4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
 
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov: 
Naštete so nekatere najpogosteje zahtevane informacije po posameznih vsebinskih sklopih:
 
o vpisu otrok
o ekonomski ceni programa v vrtcu
o poslovnem času vrtca 
o prireditvah in obogatitvenih dejavnostih v vrtcu
o nadstandardni dejavnosti vrtca
o prostih mestih v vrtcu za vpis otrok 
prosta mesta
 
 
Ravnateljica: Helena Ule, prof. RP, dipl. vzg.