»Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih«

 
V Vrtcu Bled smo se poleti 2017 prijavil na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Zaposlitev asistenta za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih«, sofinanciran s strani EU, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. 
 
Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja. Razpis torej prispeva k povečanju deleža zaposlenih med mladimi.
 
Preko razpisa je bila izbrana 1 kandidatka, s katero je bila za obdobje 9 mesecev sklenjena pogodba o zaposlitvi, in sicer na projektnem delovnem mestu »asistenta«. 
 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
 
Pripravili smo podroben načrt usposabljanja, ki zajema predvsem delo z otrokom s posebnimi potrebami. Kandidatka se vključuje tudi v redne oddelke. Načrt usposabljanja zajema vse segmente dela v vrtcu. Kandidatki omogočamo, da se lahko v največji meri aktivno udeležuje in sodeluje pri vseh dejavnostih vrtca. Za mentorstvo poleg dodeljenega mentorja vzgojitelja skrbita tudi ravnateljica in svetovalna delavka.
 
Kandidatka se seznanja s celotnim področjem izvajanja kurikula. V okviru spremljanja, spodbujanja, usmerjanja in pomoči otoku ima možnost sodelovati pri celotnem procesu dela, ki ga opravlja pomočnica vzgojiteljice.
 
Dela in naloge so:
 • pomoč pri gibalnih dejavnostih, igri in na vseh ostalih področjih kurikula, kjer je zaradi primanjkljajev v razvoju otroka pomoč potrebna (otrok potrebuje veliko senzornih izkušenj: na gibalnem, taktilnem, vidnem, okušalnem, vohalnem in slušnem področju),
 • pomoč pri hranjenju,
 • pomoč pri razvijanju samostojnosti (oblačenje, toaletni trening …),
 • pomoč pri vključevanju v skupino ter komunikaciji z drugimi otroki,
 • sprotno prilagajanje igre in nalog po navodilu (prilagajanje zahtevnosti dejavnosti; npr. dodaten slikovni in drug material …),
 • individualno delo izven skupine po navodilu strokovnih delavk in v skladu z individualiziranim programom otroka,
 • preverjanje razumevanja navodil in vodenje v aktivnostih,
 • ustrezna pohvala otroka ob pozitivnem odzivanju (pravilna izvedba aktivnosti, ustrezno vedenje, uporaba verbalne komunikacije …),
 • delo in komunikacija s starši (prenos informacij dneva ob spremljanju otroka, njegovega napredka …).
 • povezovalna vloga, na ravni oddelka kot tudi ostalih oddelkov v vrtcu,
 • povezovalna vloga, tako da se z njegovo prisotnostjo ne bo ustvarjala ali spodbujala segregacija
 • pomoč pri uporabi didaktičnih pripomočkov in podobno.